DARMOWA DOSTAWA | 14 DNI NA ZWROT | GWARANCJA

Kup do 14:00 – wysłka tego samego dnia !

722 171 016

Warunki gwarancji

1. Warunki Gwarancji

1.1 Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione w firmie MAGNARES i zaopatrzone w ważną kartę gwarancyjną wraz z dołączonym do niej dowodem zakupu.

1.2 Okres gwarancji wynosi 12,24 lub 36 (w zależności od wyboru podczas zakupu) miesięcy od daty zakupu urządzenia, wpisanej w kartę gwarancyjną i podanej na oryginale dowodu zakupu.

2. Zobowiązania Gwaranta

2.1 W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli konieczność naprawy nastąpi na skutek wady wynikłej z przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili jego zakupu (wady produkcyjnej) i nie została spowodowana przez Użytkownika.

2.2 Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na inne w tożsamym standardzie w przypadku gdy:

a)Gwarant dokona w okresie gwarancji trzech napraw istotnych tego samego elementu i element ten będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) Serwis MAGNARES stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady urządzenia nic jest możliwe.

2.3 Wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność Gwaranta wykraczającą poza zobowiązania określone powyżej w pkt. 2.1-2.2, w szczególności Gwarant nic ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód pośrednich lub utraconych korzyści wynikłych z wad urządzenia lub niemożności używania przez Użytkownika urządzenia wskutek jego wad.

2.4 Każde wadliwe urządzenie lub jego część z chwilą wymiany staje się własnością Gwaranta.

3.Warunki obsługi zgłoszeń serwisowych

3.1 W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia jest Serwis MAGNARES oraz inne autoryzowane serwisy poszczególnych producentów.

3.2 Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Serwis MAGNARES w terminie nic dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. Za datę przyjęcia urządzenia do naprawy rozumie się jego fizyczne dostarczenie do Serwisu MAGNARES znajdującego się przy ul. Stefana Żeromskiego 3 35-225 Rzeszów w Rzeszowie.

3.3 W przypadku gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy może zostać odpowiednio przedłużony.

3.4 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

3.5 W przypadku niestwierdzenia wad lub jeżeli wada powstała z przyczyn określonych w pkt. 4 albo gdy gwarancja wygasa, koszty transportu i wykonanych napraw pokrywa Użytkownik.

3.6 Użytkownik pokrywa koszty: czynności dotyczących konserwacji urządzenia, elementów podlegających naturalnemu zużyciu (baterie, uszczelki itp.) oraz koszty ich wymiany.

4. Gwarancja nie obejmuje:

4.1 Czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu). 4.2 Usuwania wad powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z instrukcją lub zaleceniami producenta dotyczącymi eksploatacji i przechowywania urządzenia.

4.3 Usuwania wad powstałych w wyniku wahań napięcia w sieci zasilającej.

4.4 Wymiany części i podzespołów, których żywotność jest zależna od sposobu i intensywności eksploatacji lub których wymiana spowodowana jest ich naturalnym zużyciem, np. uszczelki, baterie czy akumulatory.

4.5 Usuwania wad spowodowanych przez Nabywcę, w szczególności dotyczy to uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych, chemicznych itp.

5. Przyczyny utraty gwarancji:

5.1 Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia (mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych zalaniem itp.) spowodowanych przyczynami zewnętrznymi.

6. Karta Gwarancyjna bez daty i pieczęci Sprzedawcy nie powoduje powstania po stronie Gwaranta zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.

7. UWAGA! Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie z dowodem zakupu.

8. Gwarancja zawierająca jakiekolwiek skreślenia, poprawki lub przeróbki nie powoduje powstania po stronie Gwaranta zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarant: MAGNARES sp, z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Stefana Żeromskiego 3 35-225 Rzeszów
Infolinia: 722 171 016