DARMOWA DOSTAWA | 14 DNI NA ZWROT | GWARANCJA

Kup do 14:00 – wysłka tego samego dnia !

722 171 016

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Administrator – Magnares sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 34 Galeria Europa II, 35-001 Rzeszów, KRS: 0000808481, REGON: 384614486, NIP: 9452230973, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika. Magnares sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Serwisu określoną w Regulaminie.
 2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego www.magnares.net dostępny pod adresem www.magnares.net
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
 4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.magnares.net. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 16 rok życia.
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownikiem nie może być osoba poniżej 16 roku życia.

II. Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Magnares sp. z o.o. wynikające z art. 13 RODO.
 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 3. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy podany poniżej do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych.

III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 1. Do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały dedykowane poniższe dane kontaktowe: adres e-mail: ……….. oraz adres korespondencyjny: Magnares sp. z o.o. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów.
 2. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

IV. Oświadczenie Administratora

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył system ochrony danych osobowych, stanowiący odpowiednią kombinację środków technicznych i organizacyjnych, w tym m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa UE i krajowego.

V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Magnares sp. z o.o.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu – dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
d) adres e-mail,
e) numer telefonu,
f) przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu,
g) dane o anulowanych transakcjach

Przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– zarówno ze strony zamawiającego, jak i Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub osoby trzeciej).

Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Zakres przetwarzanych danych osobowych (dane niezbędne do wystawienia faktury):
a) imię i nazwisko lub nazwa,
b) adres zamieszkania,
c) NIP (jeśli dotyczy),
d) adres e-mail,
e) przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych towarów i usług oraz dane płatności dokonywanych za pośrednictwem Serwisu.

2) Weryfikacja drogą telefoniczną lub mailową poziomu satysfakcji Użytkownika z jakości usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym postępowań reklamacyjnych. Podstawa prawna: prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane są niezbędne do analizy metod i form sprzedaży w celu optymalizacji działalności biznesowej administratora oraz podnoszenia jakości realizowanych usług i poziomu zadowolenia Użytkownika Serwisu.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) dane z postępowań reklamacyjnych i/lub przedmiotu umowy,
e) inne dane, w zależności od celów konkretnego badania.

3) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie internetowym. Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy; obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności o prawach konsumenta i o odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej).

Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Kupującego):
a) imię i nazwisko,
b) adres korespondencyjny,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) powód i dane przedmiotu reklamacji,
f) identyfikator sprawy w systemie reklamacyjnym Administratora,
g) dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja z osobą zgłaszającą reklamację.

4) Obsługa spraw związanych z realizacją praw podmiotów danych Podstawa przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne Administratora wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 12- 22 RODO). Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe:
a) dane pozwalające na niezaprzeczalne zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek, np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, inne wyróżniki (np. unikatowy indeks zamówienia, reklamacji);
b) identyfikator sprawy w wewnętrznym systemie Administratora oraz dane opisujące przedmiot wniosku lub skargi,
c) dane opisujące sposób realizacji sprawy, w tym korespondencja z osobą, której te dane dotyczą.

5) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes Administratora), Zakres przetwarzanych danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.

6) Marketing behawioralny – przetwarzane danych osobowych Użytkowników, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies, w celach marketingu behawioralnego polegającego na dopasowaniu treści reklamy do indywidualnych preferencji Użytkownika. Wykorzystanie danych zebranych za pośrednictwem tej technologii odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies opisaną szczegółowo poniżej w niniejszym dokumencie.

7) Inne działania marketingowe, w tym organizacja konkursów, programów lojalnościowych oraz innych form promocji Magnares sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny – przepisy podatkowe).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zasadniczo:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:
a) płeć,
b) datę urodzenia,
c) wiek,
d) wizerunek.

8) Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników wprowadzone w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln na swoim profilu w tych mediach celem promowania marki Administratora i jego działalności biznesowej oraz społecznej, tj. na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych i podmiotów z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f). W zakresie w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na stronach Facebooka, Instagram, YouTube, Linkedln Użytkownikowi korzystającemu z profilu przysługują prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

9) Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników (cyberbezpieczeństwo) oraz przeciwdziałanie przestępstwom będącym następstwem niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu (np. oszustwom, wyłudzeniom towaru).Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią) oraz art. 6 ust. 1 lit. c – w ramach obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów o ochronie danych osobowych oraz o cyberbezpieczeństwie.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do sklepu internetowego www.magnares.net, dane i geolokalizacja Urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie, m.in. nr telefonu, adres e-mail, adres IP Urządzenia, adres dostawy, korelacja danych z danymi innych Użytkowników.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających ze sklepu internetowego www.magnares.net.

VI. Źródła danych

 1. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik samodzielnie edytuje dane niezbędne do założenia konta.
 2. Administrator umożliwia, poprzez odpowiednią integrację swoich systemów z systemami bazodanowymi administratorów mediów społecznościowych, pobranie danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła dostępowego odpowiednio z konta Użytkownika na Facebooku lub na platformie Google+ oraz późniejsze logowanie się do Serwisu za pośrednictwem tych kont.
 3. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Facebooka lub Googla+ oraz Serwisu Użytkownika Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z integracji swojego konta w mediach społecznościowych z kontem w Serwisie.

VII. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 1. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług posprzedażowych może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu i/lub instalacji/montażu towarów zakupionych przez Użytkowników,
  b) operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności),
  c) firmom świadczącym usługi serwisowe/naprawcze towarów zakupionych przez Użytkowników.
 2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.
 3. Dane Użytkownika przetwarzane w celu wysyłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję Klientów z dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.magnares.net mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi badania satysfakcji Klientów.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, osób zgłaszających reklamacje oraz innych osób wchodzących na stronę internetową Serwisu mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT.
 5. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 1 do 4 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.
 6. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
 7. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
 8. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

VIII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych):

Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie – w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych na tej podstawie wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania), dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,
e) dane dotyczące realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu zakończenia postępowań, dla których te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowości postępowania,
f) dane osobowe zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu – przez 5 lat od ich utrwalenia lub do zakończenia postępowania, jeśli te dane są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu tego postępowania,
g) dane przetwarzane w celu optymalizacji sprzedaży (dane z badania satysfakcji klienta) – w postaci pozwalającej na identyfikację osoby – do czasu utraty ich przydatności dla osiągnięcia celu przetwarzania, jednak przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

IX. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu (w szczególności w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych) oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:
1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
3) telefonicznie: (22) 531 03 00

X. Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu www.magnares.net.
 2. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 3. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

XI. Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies.

XII. Definicje Cookies

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych.
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu na podstawie zawartych umów.

XIII. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

XIV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w następujących celach
  1. Konfiguracji Serwisu:
   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
   2. rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
   3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści.
  2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika w Serwisie:
   1. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   2. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   3. optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   2. poprawna obsługa programów partnerskich, umożliwiająca w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
   1. poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
   1. tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Świadczenia usług reklamowych:
   1. dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów Administratora oraz firm trzecich.
  7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
  3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.
  4. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.
  5. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

Lista cookies używanych w serwisie www.magnares.net:

TypSerwis dostarczający cookiesMożliwość dostosowania
Niezbędne pliki cookies. Wykorzystywane w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu oraz korzystania z serwisu internetowego. Odpowiadają za niezbędne funkcjonalności w celu zapewnienia odpowiedniego działania i bezpieczeństwa sklepu internetowego. Ich wyłączenie spowoduje brak możliwości korzystania z serwisu internetowegofrontendIch wyłączenie uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego.
frontend_cid
PHPSESSID
_hjIncludedInSample
__fqg
_hjTLDTest
app_version
bb_track
CACHED_STATE__app
CACHED_STATE__blog
CACHED_STATE__dictionaries
CACHED_STATE__user
epi
extendedMenuMobile
lc_sso10470079
OMNICHANNEL
t3D
tADe
tADu
tAE
tC
tMQ
tnsApp
tPL
tTDe
tTDu
tTE
tTf
urlResolve
 
Cookies analityczne. Odpowiadają za zbieranie informacji w formie zbiorczej, tak aby pomóc zrozumieć i ustalić w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z serwisem internetowym i z niego korzystają. Informacje te są używane w celu poprawienia i zoptymalizowania funkcjonowania serwisu sklepu internetowego oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa._gatAby dostosować te pliki cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej tabeli: “Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies”.
_ga_FPFVF5ME59
ads/ga-audiences
pagead/1p-user-list/#
collect
g/collect
_ga
_gid
Marketingowe pliki cookies. Pomagają wprowadzić bardziej ukierunkowane i odpowiednie dla Użytkownika formy marketingu. Są również wykorzystywane do oceny skuteczności używanej przez właściciela serwisu internetowego komunikacji marketingowej._hjidAby dostosować te pliki cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej tabeli: “Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies”.
_hjid
_gcl_au
__lc_cid
__lc_cst
__lc2_cid
__lc2_cst
__livechat
__livechat_lastvisit
_livechat_10470079visitorId
CookieConsent
Cookies używane do personalizacji reklamy. Służą do lepszego dopasowania komunikatów reklamowych dla Użytkowników. Zapobiegają również ciągłemu, ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewniając prawidłowe wyświetlanie reklam od reklamodawców, a w niektórych przypadkach wybierania reklam opartych na zainteresowaniach Użytkowników.criteo_write_testAby dostosować te pliki cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej tabeli: “Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies”.
cto_lwid
cto_lwid
cto_tld_test
_snrs_dc_delay_1916f918-11fd-4a09-8a09-3ded533da905
_snrs_p
_snrs_puuid
_snrs_sa
_snrs_sb
_snrs_uuid
snrAI-campaigns
snrAI-campaigns-timestamp
snrAI-session
snrAI-tests
snrAI-uuid
snr-wp-state
synerise-traffic-storage
g/collect
IDE
test_cookie
ptag.php
dis/rtb/appnexus/cookiematch.aspx
dis/rtb/google/cookiematch.aspx
dis/rtb/rightmedia/cookiematch.aspx
dis/rtb/taboola/cookiematch.aspx
dis/rtb/yahoogemini/cookiematch.aspx
uid
csync
pid
redir
TestIfCookieP
_i.gif
_snrs_1c6c2233609bc41adc035694494ad056
gif/763092DA-D09E-3545-B90F-A95ECF907D3A
Pliki cookies sieci społecznościowych. Są używane, aby zapewnić Użytkownikom udostępniania stron i treści, które uważają za interesujące na stronach serwisu internetowego za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych stron internetowych. Mogą być one również używane w celach marketingowych.frAby dostosować te pliki cookies, należy postąpić zgodnie z instrukcjami poniżej tabeli: “Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies”.
tr
_fbp
GPS
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
yt-remote-cast-installed
yt-remote-connected-devices
yt-remote-device-id
yt-remote-fast-check-period
yt-remote-session-app
yt-remote-session-name

XV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

XVI. Geolokalizacja

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu opcji tzw. geolokalizacji, tj. określenia pozycji geograficznej Użytkownika w momencie korzystania przez niego z Serwisu.
 2. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w oparciu o ustawienia przeglądarki i na podstawie adresu IP Urządzenia.
 3. Geolokalizacja jest używana wyłącznie w celu przedstawienia zawartości merytorycznej Serwisu dopasowanej do lokalizacji, w której znajduje się Użytkownik.
 4. Administrator nie śledzi ani nie zapamiętuje położenia Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nią funkcji.
 5. Usługi geolokalizacyjne można całkowicie wyłączyć w ustawieniach Urządzenia, jednak może to uniemożliwić lub utrudnić pełne korzystanie z Serwisu.

XVII. Powiadomienia web push

 1. Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push.
 2. Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. W celu wyrażenia zgody na otrzymywanie powiadomień web push Użytkownik powinien w komunikacie wysłanym przez jego przeglądarkę internetową wybrać opcję oznaczoną jako „Zezwól na wysyłanie wiadomości push” lub innym równoznacznym sformułowaniem.
 3. Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z powiadomień web push Administrator nie zbiera ani w inny sposób nie przetwarza danych osobowych Użytkownika.

XVIII. Zmiany polityki prywatności.

Mając na względzie zapewnienie aktualności zapisów niniejszej polityki, w szczególności zgodności jej zapisów z przepisami prawa i ich interpretacją przez Organ nadzorczy oraz inne cieszące się autorytetem podmioty życia publicznego, jak również koniecznością dopasowania treści dokumentu do zmian w realizowanych usługach i sposobie ich realizacji, w tym również w usługach wspomagających realizację celów biznesowych Magnares sp. z o.o. zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszej Polityce.

 

 Rzs